ORG-ID werkt mee aan de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK). De Atlas zal binnen enkele maanden worden gelanceerd. 24 november 2014 vond in Rome een conferentie plaats over de relatie tussen natuurlijk en cultureel kapitaal als basis voor groene groei.

De conferentie ‘Conference on Natural and Cultural Capital: the Future of Europe’ werd georganiseerd door de Italiaanse botanische vereniging in de botanische tuinen van Rome. De conferentie stond in het teken van de ‘Charter of Rome’, opgesteld onder het Italiaanse voorzitterschap van de Europese Unie. De Charter of Rome (zie: http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/conference_ncc_charter_rome_24october.pdf beoogt het belang te onderstrepen van en synergie in beeld te brengen tussen de beide kapitaalsvormen. De Charter is als bijlage toegevoegd aan de stukken van de Milieuraad van december 2014. In de presentatie (zie: https://www.atlasleefomgeving.nl/documents/1001696/1029415/141113presentatieANK.pdf/2afe30cb-face-4ee0-8c0e-45878c3eb4a9 is verteld hoe ANK is ontwikkeld en welke mogelijkheden de website wil bieden voor het duurzaam omgaan met ons natuurlijk kapitaal. Daarbij werd de boodschap meegegeven dat wij behoefte hebben aan validatie van modellen, aan een goed Europees verhaal en aan een focus op ketens (levenscyclus) en circulaire economie (optimaal (her)gebruik van grondstoffen). Voor dat laatste is samenwerking met de bedrijven onontbeerlijk.

Naast ANK werden presentaties gegeven over ontwikkelingen rond natuurlijk kapitaal en cultureel kapitaal in de andere lidstaten. Er waren verhalen over concrete voorbeelden waarbij natuurwaarden en culturele waarden in gebiedscollectieven werden beheerd. Er waren ook meer abstracte verhalen over beleidsstrategieën. De proceedings van de conferentie worden op deze site gepubliceerd zodra ze beschikbaar zijn.