In september uitte de International Mire Conservation Group (IMCG), een netwerk van veenspecialisten, kritiek op het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de bevindingen dat onderwaterdrainage bodemdaling en CO2-uitstoot kan tegengaan. Onderzoekers van de universiteit van Greifswald (Dld) twijfelen aan de analyse van de beschikbare data. Inmiddels hebben de onderwaterdrainage-onderzoekers uit Wageningen dit commentaar grotendeels weerlegd in het rapport “Onderwaterdrains zijn effectief”  (link naar rapport). Zij constateren dat de onderzoekers uit Greifswald in hun analyse nogal selectief zijn omgegaan met de beschikbare data en zich soms baseren op verkeerde uitgangspunten. Zo gaat Greifswald uit van jaargemiddelde grondwaterstanden, terwijl met het oog op bodemdaling en CO2-uitstoot de laagste grondwaterstanden in de zomer maatgevend zijn. De Wageningse onderzoekers constateren dat onderwaterdrainage een effectieve manier is en blijft om bodemdaling en CO2-uitstoot tegen te gaan. Wel bepleiten ze doorgaand onderzoek, met name ook naar uitvoeringsaspecten zoals een goede aanleg, onderhoud en gebruik, gericht op maximale vermindering van bodemdaling en CO2-uitstoot.

 Voor verdere informatie: Leo Joosten

joosten@org-id.org

06-10317892