Leo Joosten

Leo Joosten
Partner en senior adviseur.
Betrokken bij ORG-ID sinds 2007, partner vanaf 2011.
Tel: 06 – 10 31 78 92

Over Leo Joosten

Leo is een ervaren project- en programmamanager in complexe beleidstrajecten, met name op de thema’s water, landbouw, natuur, landelijk gebied en klimaatverandering. In de afgelopen tijd is hij betrokken geweest bij een veelheid aan projecten rond bijvoorbeeld de Nitraatrichtlijn,  de Kaderrichtlijn Water, het Deltaprogramma en de problematiek van Bodemdaling en CO2-uitstoot in het veenweidegebied, steeds op het raakvlak van proces en inhoud. Leo staat bekend als iemand  die verschillende belangen met elkaar kan “verbinden”. Hij beschikt over een groot netwerk, zowel beleidsmatig als bestuurlijk.

“Mensen, niet systemen, maken het verschil”

Recente opdrachtgevers van Leo zijn:

  • Momenteel werkt Leo voor de Provincie N-Brabant aan een bestuurlijke workshop met alle partijen om te komen tot een robuust (grond)watersysteem dat ook droge zomers als 2018 en 2019 aankan. Dat vergt nieuwe bestuurlijke afspraken.
  • Duurzame veenweiden. Veenweidegebieden in Nederland kampen met grote problemen als bodemdaling, slechte waterkwaliteit, een hoge CO2-uitstoot en een beperkt toekomstperspectief voor de landbouw. In 2019 heeft Leo gewerkt voor HDSR en 2 agrarische collectieven als projectcoördinator van het project Klimaatslim Boeren op Veen. Verder heeft hij van 2016-2019 gewerkt binnen de Proeftuin Veenweiden, met als doel het ontwikkelen van nieuwe arrangementen. Ook heeft hij in samenwerking met VIC Zegveld als kwartiermaker diverse innovatieve trajecten van de grond getild. Voor de provincie Friesland is hij betrokken geweest bij de ontwikkeling van een toekomstvisie op het Friese veenweidegebied door de provincie Friesland.
  • Voor LTO Nederland heeft Leo in 2017 gewerkt als programmamanager voor het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Zijn rol was de belangenbehartiging richting Rijk, Europese Commissie en de waterwereld, met als inzet om te komen tot een effectief en werkbaar Actieprogramma.In 2018/2019 werkte hij voor LTO Nederland, VEWIN, IPO en het Rijk als regisseur voor de uitvoering van de Bestuursovereenkomst “Nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden”.
  • Het Deltaprogramma. Binnen het Deltaprogramma Zoetwater heeft Leo in de afgelopen jaren voor de zoetwaterregio’s Oost en Zuid in verschillende rollen bijgedragen aan meerdere fasen van de strategieontwikkeling voor de hoge zandgronden, onder meer als strategisch adviseur, programmamanager en organisator van meerdere bestuurlijke symposia. Binnen het het Deltaprogramma IJsselmeer, was Leo als projectleider verantwoordelijk voor de ondersteuning van het programmabureau DPIJ bij de strategieontwikkeling in fase 2, 3 en 4.
  • De Kaderrichtlijn Water. Het KRW-deelstroomgebied Rijn-West, waar Leo van 2011 tot 2015 als programma-manager verantwoordelijk was voor het uitwerken en operationaliseren van een regionale aanpak voor de nutriëntenproblematiek in het oppervlaktewater in Rijn-West.
  • Duurzame g Leo is in de afgelopen jaren in meerdere rollen betrokken geweest bij het Programma “Schoon Water voor Brabant” gericht op vermindering van emissies van bestrijdingsmiddelen, het meest recent als verantwoordelijke voor de strategische en beleidsmatige communicatie. Het programma is een schoolvoorbeeld van succesvol transitiemanagement.
  • Andere opdrachtgevers: Ministerie van IenW, waterschappen, provincies, drinkwaterbedrijven en landbouworganisaties.

Voorheen was Leo:

  • Eigenaar van adviesbureau “ClimateChanCe”, van waaruit Leo organisaties en bedrijven adviseerde hoe in te spelen op klimaatverandering, met een focus op kansen en vernieuwing.
  • Unitmanager “bron tot kraan” en lid van het MT bij VEWIN, de branche-organisatie van de drinkwatersector. Als zodanig was hij verantwoordelijk voor de nationale en Europese belangenbehartiging op terreinen als schoon grond- en oppervlaktewater, drinkwater en innovatie.
  • Beleidsmedewerker bij het Centrum voor Landbouw en Milieu, waar Leo ruime ervaring heeft opgedaan in het zoeken naar nieuwe wegen rond landbouw en milieu, op uiteenlopende terreinen als nutriënten, gewasbescherming en agrarisch natuurbeheer.

Leo is opgeleid als:

Ecoloog aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen, met specialisaties milieubiologie, natuurbeheer, cultuurtechniek en planologie.

Het volledige CV van Leo Joosten

Projecten