Nederland moet in Brussel een plan op tafel leggen dat de komende vier jaar zorgt voor minder stikstof en fosfaat in grond- en oppervlaktewater. ‘Wat gevraagd wordt, is maatwerk. Daar zijn steeds meer betrokkenen het over eens’, aldus Leo Joosten (ORG-ID), programmamanager zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn bij LTO Nederland. Wat LTO betreft wordt de bodem het vertrekpunt van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Op percelen met een rijk bodemleven en een hoog organische stofgehalte zullen boeren hogere opbrengsten realiseren. Daarmee wordt ook meer stikstof en fosfaat afgevoerd met het gewas en komen er minder meststoffen in het water terecht. Daar waar nodig accepteert LTO gerichte maatregelen die bijdragen aan minder nitraatuitspoeling. ‘Denk aan rijenbemesting bij bepaalde gewassen of grasonderzaai onder mais. Maatregelen die ook leiden tot hogere opbrengsten.’ Maar deze maatregelen zijn niet overal nodig (niet op klei, wel op zand en löss) en niet in iedere teelt (niet bij graan of bieten, wel bij snijmais). En ze zetten vooral zoden aan de dijk bij grote oppervlaktes: niet bij prei of aardbeien, wel bij mais. ‘Kortom, maatwerk is vereist.’ Datzelfde geldt voor het oppervlaktewater. ‘Ook hier loopt de situatie van regio tot regio sterk uiteen.’

Lees verder: https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2017/04/07/maatwerk-is-de-weg-naar-schoner-water