In 2017 heeft Zuid-Nederland -onder regie van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas/Deltaplan Hoge Zandgronden/ Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (RBOM/DHZ/DPRA)- een uitnodiging aan zowel de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu als aan eigen regiopartners opgesteld. Deze uitnodiging bevatte de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie van Zuid-Nederland om de opgave voor een klimaatbestendig en -robuust Zuid-Nederland te realiseren.

Deze Uitnodiging is doorontwikkeld naar een concreet Uitvoeringsprogramma voor Klimaatadaptatie in Zuid-Nederland (afgekort: UPZN 1.0) Dit uitvoeringsprogramma wordt de komende periode verder uitgewerkt; er komen nieuwe bouwstenen en projecten bij. Zuid-Nederland maakt er werk van! vandaar de toevoeging: ‘versie 1.0’

Zuid-Nederland heeft met regionale stresstesten de opgaven voor klimaatadaptatie in beeld gebracht. De overheden alléén kunnen Zuid-Nederland niet klimaatbestendig maken. Daarvoor is ook de inspanning van de inwoners, de bedrijven, de onderzoeksinstituten, het onderwijs in Zuid-Nederland nodig. Binnen een aantal DPRA-werkregio’s zijn daarom omgevings- en risicodialogen opgestart. Dit proces van bewustwording en samen aan de slag gaan is een proces dat tijd kost.

Het UPZN 1.0 beschrijft de aanpak en benoemt de activiteiten die de voorlopers in Zuid-Nederland momenteel al uitvoeren en die de andere partijen in Zuid-Nederland de komende periode zullen gaan uitvoeren. Als dit programma in volle breedte wordt uitgevoerd, dan realiseert Zuid-Nederland daarmee de afspraken die in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (sept. 2017) zijn gemaakt.

Jack Jansen en Robert de Graaff hebben in opdracht van het Kernteam DPRA Zuid-Nederland het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie geschreven. Zij werkten daarbij nauw samen met de leden van het Kernteam en de DPRA werkregio’s. Download de rapportage van het UPZN 1.0