Martijn Thijssen

Geassocieerd partner en senior adviseur. Betrokken bij ORG-ID sinds april 2014

Maatschappelijke uitdagingen vragen steeds meer om een aanpak over de posities van individuele organisaties heen. Daar is een intensieve samenwerking voor nodig. Martijn is een verbindend project/programmamanager die er van geniet om partijen die betrokken zijn rond een maatschappelijk probleem, tot gezamenlijke oplossingen (en bijbehorende maatregelen) te brengen. Hij zorgt er voor dat de juiste vragen op tafel komen, en gaat met de partijen samen ‘op pad’ om die vragen beantwoord te krijgen. Elke partij wordt daarbij betrokken vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en belang, met als doel een tot in lengte van dagen houdbare situatie te realiseren.

Martijn Thijssen is een ervaren project/programmanager van complexe beleidsprocessen bij de (Rijks)overheid. Hij heeft zich in 2014 als geassocieerd partner aangesloten bij ORG-ID. Daarvoor was hij werkzaam voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Martijn richt zich in zijn rol als senior adviseur o.a. op de vraagstukken die zich voordoen bij de lokale initiatieven rond duurzaamheid en op de waarden van groen (natuurlijk kapitaal). Hij werkt daarvoor samen met, en in opdracht van het Rijk, de Europese Commissie, onderzoeksinstituten en lagere overheden.

RECENTE PROJECTEN / ERVARING

RIVM; Martijn is in diverse rollen betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Digitale Atlas van het Natuurlijk Kapitaal (DANK, Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal, ministeries van EZ en IenM). In dat kader heeft hij ook samen met het Joint Research Center van de Europese Commissie leiding gegeven aan een Europees onderzoek naar de waarden van groene infrastructuur in de stad. De resultaten van dat onderzoek (4th MAES report) zijn gepresenteerd tijdens een conferentie op 31 mei 2016 die Martijn onder het Europees voorzitterschap van Nederland organiseerde.

Voor het ministerie van IenM heeft Martijn uitvoering gegeven aan enkele botsproeven rond de Omgevingswet. Om te toetsen of de Omgevingswet de beoogde werking zal hebben heeft het ministerie een aantal workshops georganiseerd waarin de praktijk geconfronteerd werd met de voorgenomen wetgeving. Martijn was daarbij projectleider voor de onderwerpen ‘Waterplannen’, en ‘Herimplementatie BKMW’.

In het verleden heeft Martijn leiding gegeven aan diverse beleidsdossiers, zoals ‘Biodiversiteit en ecosysteemdiensten’, ‘Duurzaamheidsagenda’, ‘Drinkwater’, de implementatie van de Kaderrichtlijn Water, het Besluit Bodemkwaliteit en de problematiek van de intensivering van de baggeropgave. Zijn handelsmerk daarbij was altijd het zoeken naar een maatschappelijk optimum door alle partijen voortdurend en intensief te betrekken bij de beleidsvorming. Daarbij sturend op decentralisatie van verantwoordelijkheden; ‘mandaat bij degenen die het eigenlijke werk doen levert het beste resultaat’.

Voordat Martijn zich op de beleidsvorming richtte heeft hij een aantal jaren gewerkt voor de inspectie milieuhygiëne. Hij was daar o.a. betrokken bij de ontwikkeling van het gemeentelijk milieubeleid en in het bijzonder één van de initiatoren voor het gemeentelijk bodembeleid.

OPLEIDING

Bioloog/ecotoxicoloog aan de VU te Amsterdam.

Martijn Thijssen

Geassocieerd partner en senior adviseur. Betrokken bij ORG-ID sinds april 2014

Maatschappelijke uitdagingen vragen steeds meer om een aanpak over de posities van individuele organisaties heen. Daar is een intensieve samenwerking voor nodig. Martijn is een verbindend project/programmamanager die er van geniet om partijen die betrokken zijn rond een maatschappelijk probleem, tot gezamenlijke oplossingen (en bijbehorende maatregelen) te brengen. Hij zorgt er voor dat de juiste vragen op tafel komen, en gaat met de partijen samen ‘op pad’ om die vragen beantwoord te krijgen. Elke partij wordt daarbij betrokken vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en belang, met als doel een tot in lengte van dagen houdbare situatie te realiseren.

Martijn Thijssen is een ervaren project/programmanager van complexe beleidsprocessen bij de (Rijks)overheid. Hij heeft zich in 2014 als geassocieerd partner aangesloten bij ORG-ID. Daarvoor was hij werkzaam voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Martijn richt zich in zijn rol als senior adviseur o.a. op de vraagstukken die zich voordoen bij de lokale initiatieven rond duurzaamheid en op de waarden van groen (natuurlijk kapitaal). Hij werkt daarvoor samen met, en in opdracht van het Rijk, de Europese Commissie, onderzoeksinstituten en lagere overheden.

RECENTE PROJECTEN / ERVARING

RIVM; Martijn is in diverse rollen betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Digitale Atlas van het Natuurlijk Kapitaal (DANK, Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal, ministeries van EZ en IenM). In dat kader heeft hij ook samen met het Joint Research Center van de Europese Commissie leiding gegeven aan een Europees onderzoek naar de waarden van groene infrastructuur in de stad. De resultaten van dat onderzoek (4th MAES report) zijn gepresenteerd tijdens een conferentie op 31 mei 2016 die Martijn onder het Europees voorzitterschap van Nederland organiseerde.

Voor het ministerie van IenM heeft Martijn uitvoering gegeven aan enkele botsproeven rond de Omgevingswet. Om te toetsen of de Omgevingswet de beoogde werking zal hebben heeft het ministerie een aantal workshops georganiseerd waarin de praktijk geconfronteerd werd met de voorgenomen wetgeving. Martijn was daarbij projectleider voor de onderwerpen ‘Waterplannen’, en ‘Herimplementatie BKMW’.

In het verleden heeft Martijn leiding gegeven aan diverse beleidsdossiers, zoals ‘Biodiversiteit en ecosysteemdiensten’, ‘Duurzaamheidsagenda’, ‘Drinkwater’, de implementatie van de Kaderrichtlijn Water, het Besluit Bodemkwaliteit en de problematiek van de intensivering van de baggeropgave. Zijn handelsmerk daarbij was altijd het zoeken naar een maatschappelijk optimum door alle partijen voortdurend en intensief te betrekken bij de beleidsvorming. Daarbij sturend op decentralisatie van verantwoordelijkheden; ‘mandaat bij degenen die het eigenlijke werk doen levert het beste resultaat’.

Voordat Martijn zich op de beleidsvorming richtte heeft hij een aantal jaren gewerkt voor de inspectie milieuhygiëne. Hij was daar o.a. betrokken bij de ontwikkeling van het gemeentelijk milieubeleid en in het bijzonder één van de initiatoren voor het gemeentelijk bodembeleid.

OPLEIDING

Bioloog/ecotoxicoloog aan de VU te Amsterdam.