FAQ items aan het laden...

ORG-ID organisatie & beleidsontwikkeling

Wie zijn wij?
ORG-ID levert een bijdrage aan het verbeteren van de leefomgeving. Dat lukt volgens ons alleen als mensen samenwerken. Daarom streven we niet alleen naar een duurzame, schone en mooie wereld, maar ook naar een wereld waarin mensen zich verbinden. Door prettige samenwerkingsverbanden te initiëren en faciliteren zorgen we ervoor dat een project waar wij aan werken niet alleen succesvol is, maar ook een goed gevoel geeft. Samen komen we een stap verder. Dááruit halen wij voldoening.

Alle adviseurs van ORG-ID werken met oprechte betrokkenheid, bevlogenheid én daadkracht aan maatschappelijke opgaven. Dat doen wij met eigen kennis en expertise. Daarbij houden wij elkaar scherp door regelmatige intervisie en kennisuitwisseling binnen ons bureau. Onze adviseurs zorgen voor verandering. Geen woorden maar daden. We maken plannen én voeren ze uit. Wij denken verder dan advies alleen.

Wat doen wij?
ORG-ID gebruikt haar kennis en ervaring om u te ondersteunen in de opgave waar u voor staat. Complexiteit zien wij als een uitdaging. We brengen structuur aan, leggen dwarsverbanden en maken verbinding met strategische partners.

Het expertisegebied van onze adviseurs is op hoofdlijnen in te delen in de thema’s klimaatadaptatie, en bodem, water en landbouw. De rode draad door deze thema’s heen is verandermanagement. De onderwerpen bevatten veel dwarsverbanden en vaak pakken we ze in samenhang op. Mensen en organisaties die binnen deze thema’s werken, helpen we de juiste keuzes te maken. Zodat zij op een prettige, effectieve en toekomstbestendige manier kunnen omgaan met de uitdagingen waar zij voor staan. Door advies en ondersteuning te bieden, maken wij organisaties met complexe opgaven robuust.

Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het adaptief uitvoeren van risicovolle processen, projecten en programma’s. We bewaren inzicht én overzicht en schakelen snel en gemakkelijk: tussen inhoud en proces, tussen ambtelijk en bestuurlijk, tussen regio en Rijk en tussen publiek en privaat. Zo zorgen wij samen, mét oog voor de mensen, dat uw project tot resultaat leidt. In het verleden hielpen wij bijvoorbeeld bij:

 • het ontwikkelen van een nieuwe meerjarenvisie
 • het opstellen van bestuursovereenkomsten
 • ontwikkelen van een nieuwe businesscase/ verdienmodellen.
 • het ontwikkelen van nieuwe waardeproposities en verdienmodellen
 • plan van aanpak en uitvoeringsplannen
 • evaluaties van beleid
lees meer


Hoe doen wij dat?
Nieuwe opgaven vragen om nieuwe werkwijzen. Organisaties moeten daar vaak hun weg in vinden. Wij helpen uw organisatie zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. We dagen u daarbij uit breder te kijken en te leren van partijen met andere perspectieven, werkwijzen en/of overtuigingen.

We investeren in het goed begrijpen van uw situatie, vragen en ambities: we brengen de omgeving en context van de opgave in kaart en stellen de gewenste effecten van de samenwerking vast. Deze effecten zijn economisch en duurzaam, maar ook sociaal: we doen het voor én met mensen. We sturen op écht resultaat door programma’s, plannen of projecten te beoordelen aan de hand van evaluatiecriteria.

Kunnen wij u helpen?
Zoekt u ondersteuning bij de ontwikkeling van beleid of veranderingen in de organisatie? Bijvoorbeeld om een nieuwe strategie of visie te ontwikkelen, de organisatie anders in te richten of participatie te organiseren? Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of heeft u een vraag? U bent van harte welkom voor een goed gesprek!

Neem contact op met ORG-ID of neem rechtstreeks contact op met een van onze adviseurs via hun foto op deze pagina.

Klimaatadaptie

Context Klimaatadaptatie
Het klimaat verandert. Hitte, droogte en extreme buien treden vaker op. Het water in rivieren en de zee stijgt. We merken dat nu al op vele manieren. Bijvoorbeeld aan het aantal weer-gerelateerde calamiteiten, maar ook aan nieuwe stadsstranden, wijnbouw op plekken waar dat voorheen ondenkbaar was, etc. We moeten onze leefomgeving aanpassen aan het nieuwe klimaat. De adviseurs van ORG-ID vinden een klimaat- en toekomstbestendige leefomgeving belangrijk en willen daar hun steentje aan bijdragen.

Wat doet ORG-ID?
De adviseurs van ORG-ID zetten hun kennis en grote netwerk in om uw opgave op het gebied van klimaatadaptatie te realiseren. ORG-ID kan daarbij ondersteunen als vormgever van beleid en uitvoering, coalities en samenwerkingsverbanden. Wij schakelen daarbij tussen de relevante schaalniveaus.

De opgave van klimaatadaptatie is complex. Diverse beleidsvelden en taakvelden moeten verbonden worden in een bewegend speelveld. Nieuwe samenwerkingen zijn nodig. Collega’s, coöperaties, bedrijven en inwoners moeten gemotiveerd en betrokken worden. De adviseurs van ORG-ID zijn ervaren in het ondersteunen van organisaties bij deze uitdagende opgaven.

Hoe kunt u ORG-ID inzetten?
ORG-ID heeft uitgebreide ervaring met de uitvoering van stresstesten, risicodialogen, meekoppelen en het opstellen van uitvoeringsagenda’s. We zijn gewend om de complexiteit van het werkveld te benutten voor het vinden van haalbare oplossingen en het meervoudig benutten van elke euro. Wij verbinden daarbij onderzoek, kennis en praktijkervaring met beleid en realisatie. Georganiseerd leren biedt daarbij structuur. U kunt ons inzetten als projectleider, ondersteuner van kennisaanpakken, strategie-, beleids- en realisatietrajecten, coach, organisatieadviseur en/of interim manager. ORG-ID werkt aan de implementatie van klimaatadaptatie in werkprocessen, o.a. van beleid, verordening, subsidie en Keur. Ook kunt u ons inzetten voor het begeleiden van samenwerkingsverbanden, living labs en het maken, uitvoeren en evalueren van beleid. We doen dit op een wijze die voorsorteert op de Omgevingswet.

lees meer

Bodem, Water & Landbouw

Context Bodem. Water & Landbouw
Overheden, ondernemers en omwonenden werken aan een vitaal platteland. Daarvoor is een trendbreuk nodig in de manier waarop we voedsel, water en energie produceren. Soms lukt het niet om te veranderen, omdat we opgaven onvoldoende in samenhang oppakken. Overheden stellen belangrijke beslissingen over waterbeheer, energietransitie, landbouw en natuurontwikkeling uit en boeren weten vaak niet waarin ze moeten investeren om boer te kunnen blijven. Dit gebrek aan veranderkracht verzwakt het platteland en dat vinden wij een gemiste kans.

Wat doet ORG-ID?
ORG-ID ondersteunt partijen om grip te krijgen op het uitdagende en soms pijnlijke proces van samen veranderen in de manier waarop we met bodem, water en landbouw omgaan.

Hoe kunt u ORG-ID inzetten?
Ons verandermanagement bestaat uit drie samenhangende onderdelen:

 • We nodigen partijen uit om te zoeken naar gedeelde belangen.
 • We werken aan aantrekkelijke alternatieven voor de bestaande paden.
 • We organiseren ruimte voor maatwerk en nieuwe afspraken tussen partijen.
 • Kortom: u kunt ons inzetten als projectleider, ondersteuner van kennisaanpakken, strategie-, beleids- en realisatietrajecten, coach, organisatieadviseur en interim manager.
lees meer

Verandermanagement

Context Verandermanagement
De onderwerpen klimaatadaptatie en bodem, water en landbouw bevatten veel dwarsverbanden en vaak pakken we ze in samenhang op. Verandermanagement loopt als een rode draad door al deze thema’s heen.

Wat doet ORG-ID?
We helpen mensen en organisaties die binnen de genoemde thema’s werken met het maken van de juiste keuzes. Zodat zij op een prettige en effectieve manier kunnen omgaan met de uitdagingen waar zij voor staan. We maken organisaties die aan deze complexe opgaven werken toekomstbestendig. Omdat de klimaatopgaven steeds urgenter worden, de samenleving ingewikkelder en de oude economie op sterven na dood is, bevat ons werk aardig wat uitdagingen. De ontwikkelingen om ons heen hebben steeds meer invloed op uw organisatie en de gangbare manier van werken is niet altijd nog langer effectief. Die uitdaging gaan we graag samen met u aan.

Hoe kunt u ORG-ID inzetten?
In het kort: u kunt ons inzetten als ondersteuning op het vlak van verandermanagement. Wij leren mensen – en organisaties – de juiste keuzes maken op weg naar een duurzame samenleving. Als projectleider, ondersteuner van kennisaanpakken, strategie-, beleids- en realisatietrajecten, coach, organisatieadviseur en/of interim manager. In dergelijke functies gaan we bijvoorbeeld aan de slag met:

 • organisatieontwikkeling én -inrichting;
 • (nieuwe) verdienmodellen en functiecombinaties;
 • (beleids-) evaluaties en organisatiedoorlichting;
 • ondersteuning georganiseerd leren (leercoach);
 • trainingen en coaching.

Hierin vinden we het erg belangrijk om samen te werken en te verbinden. We leveren maatwerk, zetten regelmatig co-creatie in, of andere eigentijdse methoden en werkwijzes.

lees meer

Kunnen wij u helpen?
Zoekt u ondersteuning bij de ontwikkeling van beleid of veranderingen in de organisatie? Bijvoorbeeld om een nieuwe strategie of visie te ontwikkelen, de organisatie anders in te richten of participatie te organiseren? Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of heeft u een vraag? U bent van harte welkom voor een goed gesprek!

Neem contact op met ORG-ID of neem rechtstreeks contact op met een van onze adviseurs via hun foto op deze pagina.

Foto credits: Austin Neill on Unsplash / Åaker on Unsplash