Leren in gebiedsprocessen
Algemeen
PROJECT - Omdat we in verschillende gebieden actief zijn kunnen we ervaringen combineren en samen leren....
adviseurs
Onze adviseurs zorgen voor verandering.
Uitvoeringsagenda Landelijk Gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Algemeen
PROJECT - ORG-ID ondersteunt gemeenten om met ondernemers en andere overheden te werken aan een toekomstbestendig landelijk gebied dat we aan volgende generaties kunnen doorgeven. ...
project - Klimaatadaptatie
Monitor Klimaatadaptatie Zuid-Nederland
Hoe weet je bij klimaatadaptatie of je op koers ligt? Hoe leg je dat uit aan je collega’s, inwoners, of bedrijven? Kan je bij het volgen van vorderingen...
PUBLICATIE
Evaluatie NAS – Publieksversie
project - Klimaatadaptatie
Klimaatadaptatie landbouw Provincie Utrecht
Waarom treffen boeren geen klimaatadaptatiemaatregelen? Zelfs niet als dit voor het voortbestaan van hun bedrijf noodzakelijk is? Hoe kunnen wij als provincie ...
PUBLICATIE
Evaluatie NAS hoofdrapport
project - Klimaatadaptatie
Evaluatie Nationale Klimaatadaptatie-strategie
Hoe staat het met de klimaatbestendigheid van Nederland? Hebben we sinds 2016 genoeg gedaan om als Nederland tijdig bestand te zijn tegen effecten van klimaatverandering...
ADVISEUR
Roelof Westerhof
project - Algemeen
Strategische agendering 2021-2025 IenW
Welke inhoudelijke opgaven van het Ministerie van IenW moeten na de verkiezingen hun weg vinden naar het coalitieakkoord? In welke...
Programma-management Water en Bodem sturend
PROJECT - De Minister van IenW wilde een brief aan de Tweede Kamer sturen die het water- en bodemsysteem van ‘faciliterend van ruimtelijke ontwikkelingen’ vanaf 2023 zou veranderen...
PUBLICATIE
Evaluatie NAS – Blik Vooruit
project - Algemeen
Delta-aanpak Waterkwaliteit: bestuurlijke afspraken
In opdracht van de Stuurgroep Water zijn eind 2018 bestuurlijke versnellingstafels ingesteld voor thema’s die om extra inzet vragen: gewasbeschermingsmiddelen en...
ADVISEUR
Waldo von Faber
project - Algemeen
De Boer aan het Roer: perspectief in veenweiden
In het programma De Boer aan het Roer hebben boeren, samen met gebiedspartners, plannen en ideeën voor de toekomst uitgewerkt in ontwerpsessies. Met elkaar schetsen agrariërs en gebiedspartners...
project - Algemeen
Samen naar duurzame landbouw in Rijn-West
Hoe kan de landbouw bijdragen leveren aan een betere waterkwaliteit met minder nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen? Hoe kunnen overheden en ondernemers (agrariërs, industrie) samen zorgen dat...
PUBLICATIE
Evaluatie NAS – Blik Terug
ADVISEUR
Andrea Zierleyn
ADVISEUR
Robert de Graaff
project - Klimaatadaptatie
Nulmeting Klimaatadaptatiebeleid NAS 2021
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en PBL hebben ORG-ID gevraagd om een nulmeting uit te voeren ten behoeve van het monitoren van de voortgang van de Nationale klimaatAdaptatieStra...
PUBLICATIE
Resultaten nulmeting NAS 2021
project - Algemeen
Samen naar duurzame landbouw in Rijn-West
Het deelstroomgebied Rijn-West van de Kaderrichtlijn Water omvat de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en delen van de provincies Utrecht en Gelderland. De partners in Rijn-West...
project - Klimaatadaptatie
Projectsecretaris aanvraag Impulsregeling Klimaatadaptatie
Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruikmaken van de Impulsregeling klimaatadaptatie. Via die regeling...
project - Algemeen
Bestuursakkoord Groene Hart
Met de bestuursovereenkomst Groene Hart tussen gemeenten, provincies, waterschappen en rijk, willen de bestuurders recht doen aan de identiteit van het Groene Hart, de mensen die die zich ermee...
PUBLICATIE
Waterschaps beheerprogramma 2022-2027
project - Algemeen
Quick Scan Gezondheidsverschillen Stedelijke Vernieuwingsgebieden
Samen met het VU Athena Institute hebben Martine Leewis en Andrea Zierleyn in een aantal weken tijd een quick scan uitgevoerd in opdracht van het Programma DG Covid-19 en Samenleving....
ADVISEUR
Caroline van de Veerdonk
Waterschaps-beheerprogramma Scheldestromen
Algemeen
PROJECT - In opdracht van het Waterschap Scheldestromen heeft ORG-ID de WBP projectleiders terzijde gestaan bij het schrijfproces van het Waterschapsbeheerprogramma 2022 – 2027...
ADVISEUR
Martine Leewis
project - Algemeen
Gebiedsgerichte aanpak Nieuwkoopse Plassen
Een van de belangrijkste N2000-gebieden in Zuid-Holland zijn de Nieuwkoopse Plassen. Eind 2020 heeft ORG-ID voor de provincie Zuid-Holland het adaptieve Plan van Aanpak gericht op het ...
ADVISEUR
Jack Jansen
project - Klimaatadaptatie
Ambassadeur klimaatadaptatie VNG
In 2018 tekenden rijk, waterschappen, provincies en gemeenten het bestuursakkoord klimaatadaptatie. Hiermee is een impuls gegeven aan de uitvoering van de ambities van het Deltaprogramma Ruimte Adapta...
project - Algemeen
Aanpak droogte in de Achterhoek
De droogte in de Achterhoek laat zich nadrukkelijk zien en voelen. Al drie jaar achtereen snakken gewassen en de natuur naar water....
ADVISEUR
Nico Zuurmond
project - Algemeen
Kwartiermaker aanvraag impulsregeling
Met z’n dertienen, grote en kleine gemeenten, sommigen ver in het proces, anderen aan het begin, tot een gedragen aanvraag te komen is een hele uitdaging. ORG-ID heeft een aanpak bedacht om de...
project - Algemeen
Risicodialogen Noordoost Brabant
Binnen de Regio Noordoost Brabant (NOB) is in 2016 een ‘Klimaatstresstest light’ uitgevoerd waarbij op hoofdlijnen de voornaamste effecten van klimaatverandering inzichtelijk zijn gemaakt. NOB wilde...
project - Klimaatadaptatie
Actielijnen Klimaatadaptatie Natuur
Het KAN-team kreeg de taak een analyse te maken van klimaatadaptatie natuur in bestaande programma’s, een advies te geven over waar extra inspanning nodig is en dit advies bestuurlijk voor te leggen....
PUBLICATIE
Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw – rapport
ADVISEUR
Ingrid Canter Cremers
project - Klimaatadaptatie
Actieprogramma Klimaatadaptatie Landbouw
De Nationale Klimaatadaptatiestrategie heeft klimaatadaptatie van de landbouw als nationaal speerpunt benoemd. In dit kader heeft LNV besloten om een Actieprogramma Klimaatadaptatie Landbouw op te ste...
project - Algemeen
Evaluatie Actieplan Bodem en Water Flevoland
Het Actieplan Bodem en Water (ABW) is een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst tussen LTO Flevoland, Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland. De activiteiten zijn gericht op het verbeteren...
Leren van wateroverlast
Algemeen
PROJECT - Met enige regelmaat treden er wateroverlastsituaties op. De verwachting is dat dergelijke situaties in de toekomst door klimaatverandering vaker gaan voorkomen. Waterschappen willen zich goed...
project - Algemeen
Docentschap Robert de Graaff bij Wateropleidingen
Vanaf 2016 is Robert de Graaff docent bij Wateropleidingen. De cursus traint de cursisten om onderbouwde integrale beleidsadviezen op te stellen over maatschappelijke vraagstukken die de watersector...
project - Algemeen
Veenweiden in beweging
Het veenweidengebied rond de Van Teylingenweg in Kamerik staat voor een aantal uitdagingen. Het landgebruik en bodemdaling leiden tot uitstoot van broeikasgassen en meerkosten voor weg- en waterbeheer...
project - Algemeen
Grondwateragenda Rijn Oost 2019-2020, RBO Rijn Oost
Met de droogte op de hoge zandgronden van 2018 voelen alle waterbeherende partijen het belang van grondwater als onderdeel van het watersysteem. Daarom heeft de Beleidstafel Droogte...
ADVISEUR
Martijn Thijssen
project - Algemeen
Organisatieontwikkeling It Fryske Gea
Jack Jansen is gedurende 1 jan 2020 tot 1 okt 2020 bij provinciale natuurvereniging It Fryske Gea gedetacheerd als hoofd afdeling beheer. ...
project - Algemeen
Promote Pollinators, een mondiaal netwerk over bestuivers
ORG-ID ondersteunt een netwerk van landen die zich in willen zetten voor de bescherming van bestuivers. Bestuivers (in het engels ‘pollinators’) zijn belangrijk voor de biodiversiteit, én voor de econ...
project - Algemeen
Gemeente Zevenaar, ontwikkelvisie NME 2.0
De decentralisatie van rijkstaken binnen het sociaal domein zorgt ervoor dat in de gemeente Zevenaar, zoals in vele gemeenten in Nederland, grote financiële tekorten zijn ontstaan. Daarnaast...
project - Algemeen
Leren voor morgen
Kinderen en jongeren zijn -juist nu- zeer intensief met duurzaamheid bezig, vaak meer dan volwassenen. Laten we ze dan de handvatten geven...
project - Algemeen
Voorbereiding gebiedsgerichte aanpak stikstof Nieuwkoopse Plassen
Met de uitspraak van de Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van 29 mei 2019 is de vergunningverlening voor activiteiten die stikstofuitstoot veroorzaken stil komen te liggen. Een...
project - Algemeen
Bestuurlijke heisessie “Naar een robuust grondwatersysteem in Noord-Brabant”
Op 9 april 2020 vond de bestuurlijke heisessie “naar een robuust grondwatersysteem in N-Brabant” plaats. De aanleiding was de steeds nijpendere watersituatie in N-Brabant in droge zomers...
project - Algemeen
Bestuurlijke brainstorm(s) stikstof
In 2020 heeft ORG-ID twee (digitale) bestuurlijke brainstormsessies begeleid met provinciale gedeputeerden en landbouwbestuurders. Onderwerpen: extern salderen, meldingen & vrijstellingen en het belei...
PUBLICATIE
Evaluatie Actieplan Bodem en Water Flevoland – Eindrapport
project - Algemeen
Quick scan natuur en klimaatadaptatie voor PBL
ORG-ID heeft voor PBL de samenhang onderzocht tussen natuurbeleid en klimaatadaptatiebeleid om mogelijkheden te signaleren voor het benutten van synergie. Het ging om een Quick scan...
project - Algemeen
Nutriëntenaanpak RBO Maas 2018-2019
ORG-ID ondersteunde met kennisinstituten de partners van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas bij het uitvoeren van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater...
PUBLICATIE
Stimuleren van nutriëntenbenutting in de landbouw
project - Algemeen
EnRoute: groen in de stad van de toekomst
Steeds meer mensen wonen in steden en die steden worden steeds groter. Die beweging zal zich naar verwachting in de toekomst voorzetten. Daarom...
project - Algemeen
Toekomstbestendige Zorg- en Kinderboerderij
In Noordwijkerhout is de zorg- en kinderboerderij ‘De Dierenhoeve’ gevestigd. De Dierenhoeve ligt op het voormalige Bavo-terrein, een terrein wat stedenbouwkundig wordt herontwikkeld....
project - Algemeen
De energietransitie in het veenweidegebied
In dit onderzoek beogen we met een brede kijk op de energietransitie nieuwe en realistische toekomstscenario’s voor het veenweidegebied te maken...
project - Algemeen
Bestuursovereenkomst grondwater-bescherming
Een van de onderdelen van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn is een Bestuursovereenkomst tussen  LTO Nederland, VEWIN, IPO en de Ministeries van LNV en I&W. Doel is een aanvullende aanpak...
PUBLICATIE
Rapportage stichting Naar Buiten!
project - Algemeen
Duurzaamheidsversneller NMCX Haarlemmermeer
Duurzaamheidscentrum NMCX werd in 2009 opgericht op initiatief van de gemeente Haarlemmermeer, samen met ...
project - Algemeen
Naar buiten! in de regio Leiden
Naar Buiten is verder een platform voor (natuur)educatieve initiatieven; de stichting zal daarbij op treden als makelaar tussen vraag en aanbod en in voorkomende gevallen op treden als opdrachtgever....
PUBLICATIE
Meerjarenvisie NMCX
project - Algemeen
Veenweidevisie Overijssel
Om de veengebieden in Overijssel in de toekomst leefbaar en productief te houden slaan provincie, waterschap en gemeenten de handen ineen om een veenweidevisie te maken. Deze partijen hebben ORG-ID en...
PUBLICATIE
Leerking schone sloten
project - Algemeen
Tussenevaluatie Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie – 2017, ministerie IenM
Eind januari 2017 heeft een consortium onder leiding van ORG-ID de lerende Tussenevaluatie Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie afgerond....
PUBLICATIE
Tussentijdse Evaluatie Ruimtelijke Adaptatie
project - Algemeen
Programmamanager 6e Nederlandse Actieprogramma Nitraatrichtlijn
De Europese Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten om elke vier jaar een Nitraatactieprogramma op te stellen en stapsgewijs te voldoen aan de doelen van de Nitraatrichtlijn inzake grond- en oppervlaktew...
ADVISEUR
Johan van der Spoel
project - Algemeen
Expertteam mestbewerking voor de mestdialogen Noord-Brabant
Aangezwengeld door de provincie, zijn de Brabantse boeren-, burger- en milieuorganisaties en verschillende overheden in 2016 in dialoog getreden over de mestproblematiek. Het is de partijen gelukt met...
project - Algemeen
Proeftuin Veenweiden
In het project Proeftuin Veenweiden van LTO-Noord en VIC Zegveld worden maatregelen ontwikkeld voor minder stikstofbelasting, betere waterkwaliteit en vermindering van bodemdaling. ORG-ID werkt sinds ...
PUBLICATIE
Investeren in stabiele oevers: alternatief voor baggeren?
project - Algemeen
Investeren in stabiele oevers: een alternatief voor baggeren?
Besparing op kosten van baggeren en landverlies en winst voor waterkwaliteit, klimaat, bio-diversiteit en beleving van het landschap. Dat zijn de winstpunten van een integrale benadering van baggeren...
PUBLICATIE
Handboek onderzoeksmethoden Arrangementen Waterkwaliteit
project - Algemeen
PBL Arrangementen waterkwaliteit
olgens het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) extra inspanningen nodig om de doelen van de Kaderrichtlijn water voor 2027 te halen. Daarvoor is meer samenwerking nodig tussen partijen die invloed h...
PUBLICATIE
Nutriënten op hun plek
project - Algemeen
Visie op duurzame ontwikkeling van de veenweidegebieden in Fryslan
Provincie, Wetterskip Fryslân en gemeenten in Friesland hebben in 2014 een visie op de duurzame ontwikkeling van de Friese veenweidegebieden ontwikkeld. ORG-ID heeft de partijen daarbij ondersteund in...
project - Algemeen
Implementatieplan groen blauwe dooradering
ORG-ID was co-projectleider bij het opstellen van de nota “Werken aan groen blauwe dooradering (GBDA)”. Deze nota wordt opgesteld op verzoek van de Tweede Kamer....
PUBLICATIE
Sturen met water: optie in veenweiden?
project - Algemeen
Verduurzaming van het MIRT
De ambitie om het MIRT te verduurzamen, is onderdeel van de Vernieuwing van het M!RT. Met de verduurzaming van het MIRT wordt invulling gegeven aan het besluit van de Bestuursraad van IenM om duurzaam...
project - Algemeen
Behoud van ervaringskennis als kritische succesfactor
Waterschap Brabantse Delta constateerde dat in de komende 5 jaar veel zeer ervaren medewerkers uit dienst gaan. De organisatie wordt hierdoor kwetsbaar in het behouden van zowel de kwaliteit als de co...
PUBLICATIE
Handboek maatschappelijke baten waterbeheer 2014