Robert de Graaff

Partner en senior adviseur. Betrokken bij ORG-ID sinds 2005

Robert is een ervaren onderzoeker en procesmanager van complexe beleidsprocessen en strategische communicatie. Hij is momenteel actief op de themagebieden klimaatadaptatie, landbouw, energie, mobiliteit, diffuse bronnen (ammoniak), bodembeleid, waterbeheer (kwaliteit en kwantiteit), groene economie en de energieke samenleving. Het zet hiervoor zijn kennis en vaardigheden in als (dag)voorzitter of begeleider van symposia, werksessies, living labs, coalitievorming, innovatie, risicomanagement. Daarnaast treedt hij op als trainer en coach voor ambtelijke en bestuurlijke organisaties.

RECENTE PROJECTEN / ERVARING

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waar Robert processen begeleidt gericht integrale ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in het licht van de ruimtelijke opgave en klimaatadaptatie.
  Robert heeft de afgelopen jaren Robert het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie en de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS), de uitvoering daarvan ondersteund. Hij heeft in 2017 en 2022 respectievelijk, de uitvoering van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie en de NAS 2016 samen met onder andere het Athena Instituut (VUA) geëvalueerd.
  Robert was voorzitter was van strategische sessies ter voorbereiding van het bodemconvenant 2016-2020 en projectleider was diverse opdrachten op het gebied van het Nationaal Waterplan, Groen blauwe dooradering van agrarisch landschap, de Drinkwaterwet, ammoniakreductie in de landbouw, (gebiedsspecifiek) bodembeleid, de implementatie van de Kaderrichtlijn Water.
  In 2020-2021 heeft Robert meegewerkt met de strategische agendering 2021-2025, in het kader van de voorbereiding van de coalitiebesprekingen.
  In 2022 was Robert interim programmamanager voor Water en Bodem Sturend (WBS). Hij was daarbij verantwoordelijk voor het opstellen van de Kamerbrief WBS en de voorbereiding van het programma WBS.
 • Ministerie van BZK, waar Robert aan de wieg stond van het Actieprogramma Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving. Verder heeft Robert met collega’s een methodiek ontwikkeld om samen met partners in gebieden ontwikkelpaden Energie en Ruimte te schetsen.
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid, waar Robert penvoerder was voor het Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw, de uitvoering daarvan. Onderdeel hiervan was het organiseren van diverse regionale verbindingssessies over landbouw, natuur en klimaatverandering. Verder ondersteunde Robert met Martijn Thijssen penvoerder was van Actielijnen Natuur en Klimaatadaptatie.
 • PBL waar Robert onder meer de nulmeting uitvoerde voor monitoring van de NAS en onderzoek deed naar mogelijkheden voor synergie tussen natuurbeleid en klimaatadaptatiebeleid.
 • Provincies, waarvoor Robert het opstellen van een klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsprogramma’s en Living Labs heeft begeleid en bodemvisies heeft opgesteld.
  In de periode 2020-2022 heeft Robert de Provincie Utrecht geholpen bij het stimuleren van agrariërs om zich tijdig aan te passen aan klimaatverandering.
 • Waterschappen en STOWA waarvoor Robert onderzoek heeft gedaan naar het omgaan met ernstige situaties van wateroverlast.
  In 2023 helpt Robert het Waterschap Vallei en Veluwe bij het vertalen van de Kamerbrief WBS naar de praktijk van waterbeheer in de (deel)gebieden van het waterschap.
 • Gemeente Oegstgeest, waar Robert het proces van het met de samenleving opstellen en uitvoeren van het beleidskader voor Duurzaamheid (energietransitie, circulaire energie en klimaatadaptatie) ambtelijk en bestuurlijk heeft begeleid.
 • Diverse (samenwerkingsverbanden van) gemeenten. Robert ondersteunde participatietrajecten.
  In 2023 brengt Robert met collega’s van adviesbureau TAUW in kaart welke tools steden tot hun beschikking hebben om op de schaal tussen stad en straat integraal te programmeren.

Voor heen was Robert verbonden aan CEA BV (1991 -2004), communicatie- en adviesbureau over Duurzaamheid, inmiddels onderdeel van Builddesk. Hij deed een zeer ruime adviseurs- en (project)managementervaring op: eerst als adviseur, daarna als adviesgroephoofd Energiesector, vanaf 1998 -2004 als algemeen directeur en vanaf januari 2004 als senior partner van CEA. Opdrachtgevers waren onder andere EnergieNed, GasUnie, Tennet (toen: Sep), Essent, Eneco, Vattenfall (toen: NUON). Thema’s waren lange termijnbeleid, scenariostudies, integrated resource planning en commercialisatie. In deze periode heeft hij diverse strategische allianties en business start ups begeleid voor o.a. energie- en waterbedrijven.

Als facilitator en counterpart voor managementteams heeft Robert processen aangestuurd gericht op nieuwe samenwerkingsverbanden (nieuwe rollen, nieuwe taken, andere verantwoordelijkheden), nieuwe wetgeving, handhaving, beveiliging, sectoraal issuemanagement. Opdrachtgevers waren ministeries, rijksinstellingen, provincies, gemeenten, energiebedrijven, waterbedrijven, brancheverenigingen, woningbouwcorporaties, onderzoeksinstituten en individuele bedrijven.

OPLEIDING

Robert is opgeleid als fysicus. In 1991 promoveerde hij aan de VU op het gebied van atoomfysica.

EXTRA

Robert is lid van de Orde van Organisatiekundigen en –Adviseurs (OOA).

Robert de Graaff

Partner en senior adviseur. Betrokken bij ORG-ID sinds 2005

Robert is een ervaren onderzoeker en procesmanager van complexe beleidsprocessen en strategische communicatie. Hij is momenteel actief op de themagebieden klimaatadaptatie, landbouw, energie, mobiliteit, diffuse bronnen (ammoniak), bodembeleid, waterbeheer (kwaliteit en kwantiteit), groene economie en de energieke samenleving. Het zet hiervoor zijn kennis en vaardigheden in als (dag)voorzitter of begeleider van symposia, werksessies, living labs, coalitievorming, innovatie, risicomanagement. Daarnaast treedt hij op als trainer en coach voor ambtelijke en bestuurlijke organisaties.

RECENTE PROJECTEN / ERVARING

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waar Robert processen begeleidt gericht integrale ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in het licht van de ruimtelijke opgave en klimaatadaptatie.
  Robert heeft de afgelopen jaren Robert het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie en de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS), de uitvoering daarvan ondersteund. Hij heeft in 2017 en 2022 respectievelijk, de uitvoering van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie en de NAS 2016 samen met onder andere het Athena Instituut (VUA) geëvalueerd.
  Robert was voorzitter was van strategische sessies ter voorbereiding van het bodemconvenant 2016-2020 en projectleider was diverse opdrachten op het gebied van het Nationaal Waterplan, Groen blauwe dooradering van agrarisch landschap, de Drinkwaterwet, ammoniakreductie in de landbouw, (gebiedsspecifiek) bodembeleid, de implementatie van de Kaderrichtlijn Water.
  In 2020-2021 heeft Robert meegewerkt met de strategische agendering 2021-2025, in het kader van de voorbereiding van de coalitiebesprekingen.
  In 2022 was Robert interim programmamanager voor Water en Bodem Sturend (WBS). Hij was daarbij verantwoordelijk voor het opstellen van de Kamerbrief WBS en de voorbereiding van het programma WBS.
 • Ministerie van BZK, waar Robert aan de wieg stond van het Actieprogramma Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving. Verder heeft Robert met collega’s een methodiek ontwikkeld om samen met partners in gebieden ontwikkelpaden Energie en Ruimte te schetsen.
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid, waar Robert penvoerder was voor het Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw, de uitvoering daarvan. Onderdeel hiervan was het organiseren van diverse regionale verbindingssessies over landbouw, natuur en klimaatverandering. Verder ondersteunde Robert met Martijn Thijssen penvoerder was van Actielijnen Natuur en Klimaatadaptatie.
 • PBL waar Robert onder meer de nulmeting uitvoerde voor monitoring van de NAS en onderzoek deed naar mogelijkheden voor synergie tussen natuurbeleid en klimaatadaptatiebeleid.
 • Provincies, waarvoor Robert het opstellen van een klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsprogramma’s en Living Labs heeft begeleid en bodemvisies heeft opgesteld.
  In de periode 2020-2022 heeft Robert de Provincie Utrecht geholpen bij het stimuleren van agrariërs om zich tijdig aan te passen aan klimaatverandering.
 • Waterschappen en STOWA waarvoor Robert onderzoek heeft gedaan naar het omgaan met ernstige situaties van wateroverlast.
  In 2023 helpt Robert het Waterschap Vallei en Veluwe bij het vertalen van de Kamerbrief WBS naar de praktijk van waterbeheer in de (deel)gebieden van het waterschap.
 • Gemeente Oegstgeest, waar Robert het proces van het met de samenleving opstellen en uitvoeren van het beleidskader voor Duurzaamheid (energietransitie, circulaire energie en klimaatadaptatie) ambtelijk en bestuurlijk heeft begeleid.
 • Diverse (samenwerkingsverbanden van) gemeenten. Robert ondersteunde participatietrajecten.
  In 2023 brengt Robert met collega’s van adviesbureau TAUW in kaart welke tools steden tot hun beschikking hebben om op de schaal tussen stad en straat integraal te programmeren.

Voor heen was Robert verbonden aan CEA BV (1991 -2004), communicatie- en adviesbureau over Duurzaamheid, inmiddels onderdeel van Builddesk. Hij deed een zeer ruime adviseurs- en (project)managementervaring op: eerst als adviseur, daarna als adviesgroephoofd Energiesector, vanaf 1998 -2004 als algemeen directeur en vanaf januari 2004 als senior partner van CEA. Opdrachtgevers waren onder andere EnergieNed, GasUnie, Tennet (toen: Sep), Essent, Eneco, Vattenfall (toen: NUON). Thema’s waren lange termijnbeleid, scenariostudies, integrated resource planning en commercialisatie. In deze periode heeft hij diverse strategische allianties en business start ups begeleid voor o.a. energie- en waterbedrijven.

Als facilitator en counterpart voor managementteams heeft Robert processen aangestuurd gericht op nieuwe samenwerkingsverbanden (nieuwe rollen, nieuwe taken, andere verantwoordelijkheden), nieuwe wetgeving, handhaving, beveiliging, sectoraal issuemanagement. Opdrachtgevers waren ministeries, rijksinstellingen, provincies, gemeenten, energiebedrijven, waterbedrijven, brancheverenigingen, woningbouwcorporaties, onderzoeksinstituten en individuele bedrijven.

OPLEIDING

Robert is opgeleid als fysicus. In 1991 promoveerde hij aan de VU op het gebied van atoomfysica.

EXTRA

Robert is lid van de Orde van Organisatiekundigen en –Adviseurs (OOA).