Roelof Westerhof

Partner en senior adviseur

Hoe produceren we voedsel, drinkwater en energie in een gezonde en veilige leefomgeving, terwijl we ook ruimte overlaten voor mooie dingen zoals landschap, planten en dieren? Mijn werk gaat meestal over de vraag: welke maatregelen kunnen we nemen, met welk beleid kunnen we daarop sturen en hoe organiseren we dat het ook echt gebeurt? Ik zoek naar functiecombinaties tussen voedsel, water, energie en leefomgevingskwaliteit. In projecten en bijeenkomsten zorg ik voor een veilige en constructieve sfeer waarin ook gevoelige punten kunnen worden besproken. Ik weet discussies af te ronden met concrete afspraken en oplossingen die duurzaamheid weer een stap dichterbij brengen. Duurzaamheid is een proces, geen toestand.

RECENTE PROJECTEN / ERVARING

Landelijk Gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (2021 – heden)

In 2021 hebben gebiedspartners onder regie van de gemeente Molenlanden een plan gemaakt voor de impulsgelden van het Klimaatakkoord. Daarbij is aan twee sporen gewerkt. Een plan voor de aanleg van 500 ha waterinfiltratiesysteem en een breder plan om samen te werken aan de ontwikkeling van het landelijk gebied. het landschap en de landbouw. Met start van het Nationaal Programma Landelijk Gebied in juni 2022 zijn natuur, stikstof, water en klimaat als opgaven nadrukkelijk erbij gekomen. Roelof ondersteunt de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden bij het opstellen en uitvoeren van een uitvoeringsagenda voor het landelijk gebied in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Deze uitvoeringsagenda moet gemeenten, agrariers en andere betrokkenen goed in staat stellen om samen met de provincies te werken aan de provinciale uitvoeringsprogramma’s (UPL en ZH-PLG). Roelof is betrokken bij houden van keukentafelgesprekken, boerenwerkgroepen, informeren van College’s en Gemeenteraden. Uitdagingen waar we aan werken zijn: vanuit twee provincies werken aan uitvoeringsprogramma’s terwijl de Alblasserwaard-Vijheerenlanden zichzelf ziet als 1 gebied (Dijkring 16), oplossen vergunningenproblematiek zodat alle ondernemers op een gelijkwaardige manier kunnen nadenken over hun toekomst en manieren om natuur- en landschapsbeheer op te schalen.

Grondwateragenda Rijn Oost (2019 – 2020)
Met de droogte op de hoge zandgronden van 2018 voelen alle waterbeherende partijen het belang van grondwater als onderdeel van het watersysteem. Partijen willen samen invulling geven aan duurzaam en meerjarig voorraadbeheer van het grondwater. Daarom heeft het RBO Rijn Oost besloten om te komen tot een gezamenlijke grondwateragenda. Een belangrijk doel van een gezamenlijke grondwateragenda is het verbinden van de bestaande doelen, programma’s en activiteiten van gebruikers en beheerders van grondwater op Rijn-Oost niveau. Ik organiseer het proces van samenwerken tussen provincie, waterschappen en gemeenten, afstemmen met stakeholders en heb eindredactie op adviezen aan RAO en RBO Rijn Oost

Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard (2019 – 2020)
In Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard werken melkveehouders, onderzoekers, adviseurs en anderen samen aan een adaptieve landbouw op veen. Dat betekent kijken en meebewegen met de natuurlijke veerkracht van bodem, gewas en dieren. En onderzoeken wat werkt en wat niet, en waarom dan niet. Ik ben verantwoordelijk voor twee projecten rond vergunningverlening en adaptieve landbouw.

Actieprogramma Schoon Water (2018 – 2019)
Voor waterschap Rijn en IJssel heb ik het actieprogramma Schoon water opgesteld. Dit is een uitwerking van de strategie ‘Samen werken aan schoon water’ die in 2018 is vastgesteld. In 2019 ondersteun ik het waterschap bij het uitvoeren van het actieprogramma gericht op samenwerken met landbouw, buitenland en waterbodem. De gebiedsprocessen KRW die in 2019 lopen zijn onderdeel van het actieprogramma.

Gebiedscommissie Laag Holland (2018 – 2019)
In opdracht van de provincie Noord-Holland was ik secretaris van de gebiedscommissie Laag Holland en voorzitter van het ambtelijk kernteam Laag Holland. De gebiedscommissie adviseert de provincie op het gebied van ruimtelijke, economische en milieu vraagstukken. Mijn taken waren schrijven van adviezen van de gebiedscommissie aan de provincie en inhoudelijk voorbereiden van de bijeenkomsten. De gebiedscommissie is inmiddels opgehouden te bestaan en gaat in een andere organisatorische vorm verder.

Veenweiden in beweging
Gemeente Woerden ontwikkelde samen met provincie Utrecht, de Gebiedscommissie Utrecht-West, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, het Veenweide Innovatiecentrum en agrarische ondernemersorganisatie LTO Noord en ORG-ID een plan van aanpak om ervaring op te doen om het probleem van mobiliteit en infrastructuur aan te pakken om ook in andere gebieden aan de slag te gaan. Een integrale aanpak samen met partners (ondernemers, inwoners, overheden) uit dit gebied is daarbij het uitgangspunt. Daarom nemen we de kavelruil en de waterberging mee in de zoektocht naar een oplossing voor de mobiliteit en infrastructuur. Een gebiedsproces, jongerenmanifest en een interactieve MKBA maken deel uit van het traject dat ik begeleid.

OPLEIDING

Landbouwkundig ingenieur en milieukundige, gepromoveerd op duurzaam landgebruik in Brazilië.

Roelof Westerhof

Partner en senior adviseur

Hoe produceren we voedsel, drinkwater en energie in een gezonde en veilige leefomgeving, terwijl we ook ruimte overlaten voor mooie dingen zoals landschap, planten en dieren? Mijn werk gaat meestal over de vraag: welke maatregelen kunnen we nemen, met welk beleid kunnen we daarop sturen en hoe organiseren we dat het ook echt gebeurt? Ik zoek naar functiecombinaties tussen voedsel, water, energie en leefomgevingskwaliteit. In projecten en bijeenkomsten zorg ik voor een veilige en constructieve sfeer waarin ook gevoelige punten kunnen worden besproken. Ik weet discussies af te ronden met concrete afspraken en oplossingen die duurzaamheid weer een stap dichterbij brengen. Duurzaamheid is een proces, geen toestand.

RECENTE PROJECTEN / ERVARING

Landelijk Gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (2021 – heden)

In 2021 hebben gebiedspartners onder regie van de gemeente Molenlanden een plan gemaakt voor de impulsgelden van het Klimaatakkoord. Daarbij is aan twee sporen gewerkt. Een plan voor de aanleg van 500 ha waterinfiltratiesysteem en een breder plan om samen te werken aan de ontwikkeling van het landelijk gebied. het landschap en de landbouw. Met start van het Nationaal Programma Landelijk Gebied in juni 2022 zijn natuur, stikstof, water en klimaat als opgaven nadrukkelijk erbij gekomen. Roelof ondersteunt de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden bij het opstellen en uitvoeren van een uitvoeringsagenda voor het landelijk gebied in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Deze uitvoeringsagenda moet gemeenten, agrariers en andere betrokkenen goed in staat stellen om samen met de provincies te werken aan de provinciale uitvoeringsprogramma’s (UPL en ZH-PLG). Roelof is betrokken bij houden van keukentafelgesprekken, boerenwerkgroepen, informeren van College’s en Gemeenteraden. Uitdagingen waar we aan werken zijn: vanuit twee provincies werken aan uitvoeringsprogramma’s terwijl de Alblasserwaard-Vijheerenlanden zichzelf ziet als 1 gebied (Dijkring 16), oplossen vergunningenproblematiek zodat alle ondernemers op een gelijkwaardige manier kunnen nadenken over hun toekomst en manieren om natuur- en landschapsbeheer op te schalen.

Grondwateragenda Rijn Oost (2019 – 2020)
Met de droogte op de hoge zandgronden van 2018 voelen alle waterbeherende partijen het belang van grondwater als onderdeel van het watersysteem. Partijen willen samen invulling geven aan duurzaam en meerjarig voorraadbeheer van het grondwater. Daarom heeft het RBO Rijn Oost besloten om te komen tot een gezamenlijke grondwateragenda. Een belangrijk doel van een gezamenlijke grondwateragenda is het verbinden van de bestaande doelen, programma’s en activiteiten van gebruikers en beheerders van grondwater op Rijn-Oost niveau. Ik organiseer het proces van samenwerken tussen provincie, waterschappen en gemeenten, afstemmen met stakeholders en heb eindredactie op adviezen aan RAO en RBO Rijn Oost

Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard (2019 – 2020)
In Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard werken melkveehouders, onderzoekers, adviseurs en anderen samen aan een adaptieve landbouw op veen. Dat betekent kijken en meebewegen met de natuurlijke veerkracht van bodem, gewas en dieren. En onderzoeken wat werkt en wat niet, en waarom dan niet. Ik ben verantwoordelijk voor twee projecten rond vergunningverlening en adaptieve landbouw.

Actieprogramma Schoon Water (2018 – 2019)
Voor waterschap Rijn en IJssel heb ik het actieprogramma Schoon water opgesteld. Dit is een uitwerking van de strategie ‘Samen werken aan schoon water’ die in 2018 is vastgesteld. In 2019 ondersteun ik het waterschap bij het uitvoeren van het actieprogramma gericht op samenwerken met landbouw, buitenland en waterbodem. De gebiedsprocessen KRW die in 2019 lopen zijn onderdeel van het actieprogramma.

Gebiedscommissie Laag Holland (2018 – 2019)
In opdracht van de provincie Noord-Holland was ik secretaris van de gebiedscommissie Laag Holland en voorzitter van het ambtelijk kernteam Laag Holland. De gebiedscommissie adviseert de provincie op het gebied van ruimtelijke, economische en milieu vraagstukken. Mijn taken waren schrijven van adviezen van de gebiedscommissie aan de provincie en inhoudelijk voorbereiden van de bijeenkomsten. De gebiedscommissie is inmiddels opgehouden te bestaan en gaat in een andere organisatorische vorm verder.

Veenweiden in beweging
Gemeente Woerden ontwikkelde samen met provincie Utrecht, de Gebiedscommissie Utrecht-West, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, het Veenweide Innovatiecentrum en agrarische ondernemersorganisatie LTO Noord en ORG-ID een plan van aanpak om ervaring op te doen om het probleem van mobiliteit en infrastructuur aan te pakken om ook in andere gebieden aan de slag te gaan. Een integrale aanpak samen met partners (ondernemers, inwoners, overheden) uit dit gebied is daarbij het uitgangspunt. Daarom nemen we de kavelruil en de waterberging mee in de zoektocht naar een oplossing voor de mobiliteit en infrastructuur. Een gebiedsproces, jongerenmanifest en een interactieve MKBA maken deel uit van het traject dat ik begeleid.

OPLEIDING

Landbouwkundig ingenieur en milieukundige, gepromoveerd op duurzaam landgebruik in Brazilië.