Actielijnen Klimaatadaptatie Natuur

25-08-2020 - Klimaatadaptatie

Sinds 2016 werken verschillende partijen aan klimaatadaptatie en natuur in het kader van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS). LNV, IenW, Provincie Zuid-Holland en de Vereniging van Stadsecologen hebben samen in de periode 2017 tot 2019 drie klimaatadaptatiedialogen georganiseerd en op basis daarvan een agenda opgesteld. Partijen zoals SBB, RWS, WNF, Probos, provincies en gemeenten waren vertegenwoordigd in een klankbordgroep. Tijdens de dialoog in 2019 zijn de gesprekken voor zes deelgebieden apart gevoerd. SBB, RWS, provincie Noord-Brabant, Naturalis, gemeente Alphen aan den Rijn en WUR hebben toen ieder voor één van de deelgebieden zowel de inhoudelijke voorbereiding als de gespreksleiding voor hun rekening genomen. Aan de dialogen namen 150 medewerkers van 75 organisaties deel.

Parallel hieraan werd Nederland geconfronteerd met de droge zomer van 2018. De Beleidstafel Droogte werd opgericht. Minister Schouten vermelde in een brief aan de Tweede Kamer over de droogteproblematiek dat in het kader van de NAS gewerkt werd aan een actieprogramma klimaatadaptatie voor zowel landbouw als natuur. De Beleidstafel Droogte heeft de aanbeveling gedaan om klimaatbestendigheid van natuur mee te nemen in de gezamenlijke natuurambitie van Rijk en provincies en te verbinden met de natuur- en ontwikkelopgave. Ook deed zij de aanbeveling om de extra benodigde inspanning voor een klimaatbestendige natuur in beeld te brengen.

IPO, UvW, VNG, LNV en IenW pakten dit op met een interbestuurlijk projectteam, het “klimaatadaptatie natuur (KAN)-team. Het KAN-team kreeg de taak een analyse te maken van klimaatadaptatie natuur in bestaande programma’s, een advies te geven over waar extra inspanning nodig is (inclusief financiering, governance en regelgeving) en dit advies bestuurlijk voor te leggen.

In voorjaar 2020 hebben ORG-ID (Robert de Graaff en Martijn Thijssen) en WING (Ytsen Deelstra en Anne Kruft) deze analyse uitgevoerd. Onder het advies ligt een onderbouwd overzicht van aandachtspunten die op dit moment nog geen plek hebben in bestaande programma’s.

Het KAN-team werkt nu met ORG-ID en WING richting het advies. Het advies bevat een overzicht van aandachtspunten die door lopende programma’s opgepakt gaan worden en aanbevelingen voor het beleggen van overige aandachtspunten. De aanbevelingen gaan dan over sturing, financiering en, waar aan de orde, benodigde regelgeving.

Het KAN-team is hierover in gesprek met de programma’s, zoals Programma Natuur, Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland, Deltaprogramma, Nationaal Waterprogramma, LIFE IP Deltanatuur, Natuurwinstplan, uitvoering van het Klimaatakkoord ed.

Actielijnen Klimaatadaptatie Natuur

25-08-2020 - Klimaatadaptatie

Sinds 2016 werken verschillende partijen aan klimaatadaptatie en natuur in het kader van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS). LNV, IenW, Provincie Zuid-Holland en de Vereniging van Stadsecologen hebben samen in de periode 2017 tot 2019 drie klimaatadaptatiedialogen georganiseerd en op basis daarvan een agenda opgesteld. Partijen zoals SBB, RWS, WNF, Probos, provincies en gemeenten waren vertegenwoordigd in een klankbordgroep. Tijdens de dialoog in 2019 zijn de gesprekken voor zes deelgebieden apart gevoerd. SBB, RWS, provincie Noord-Brabant, Naturalis, gemeente Alphen aan den Rijn en WUR hebben toen ieder voor één van de deelgebieden zowel de inhoudelijke voorbereiding als de gespreksleiding voor hun rekening genomen. Aan de dialogen namen 150 medewerkers van 75 organisaties deel.

Parallel hieraan werd Nederland geconfronteerd met de droge zomer van 2018. De Beleidstafel Droogte werd opgericht. Minister Schouten vermelde in een brief aan de Tweede Kamer over de droogteproblematiek dat in het kader van de NAS gewerkt werd aan een actieprogramma klimaatadaptatie voor zowel landbouw als natuur. De Beleidstafel Droogte heeft de aanbeveling gedaan om klimaatbestendigheid van natuur mee te nemen in de gezamenlijke natuurambitie van Rijk en provincies en te verbinden met de natuur- en ontwikkelopgave. Ook deed zij de aanbeveling om de extra benodigde inspanning voor een klimaatbestendige natuur in beeld te brengen.

IPO, UvW, VNG, LNV en IenW pakten dit op met een interbestuurlijk projectteam, het “klimaatadaptatie natuur (KAN)-team. Het KAN-team kreeg de taak een analyse te maken van klimaatadaptatie natuur in bestaande programma’s, een advies te geven over waar extra inspanning nodig is (inclusief financiering, governance en regelgeving) en dit advies bestuurlijk voor te leggen.

In voorjaar 2020 hebben ORG-ID (Robert de Graaff en Martijn Thijssen) en WING (Ytsen Deelstra en Anne Kruft) deze analyse uitgevoerd. Onder het advies ligt een onderbouwd overzicht van aandachtspunten die op dit moment nog geen plek hebben in bestaande programma’s.

Het KAN-team werkt nu met ORG-ID en WING richting het advies. Het advies bevat een overzicht van aandachtspunten die door lopende programma’s opgepakt gaan worden en aanbevelingen voor het beleggen van overige aandachtspunten. De aanbevelingen gaan dan over sturing, financiering en, waar aan de orde, benodigde regelgeving.

Het KAN-team is hierover in gesprek met de programma’s, zoals Programma Natuur, Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland, Deltaprogramma, Nationaal Waterprogramma, LIFE IP Deltanatuur, Natuurwinstplan, uitvoering van het Klimaatakkoord ed.