13-12-2019

Quick scan natuur en klimaatadaptatie voor PBL

Er is meer aandacht nodig voor de samenhang tussen natuur- en klimaatbeleid

Evaluatie natuurbeleid
Het PBL werkt aan evaluatie van het natuurbeleid (evaluatie natuurpact) en aan de natuurverkenning. Bij deze onderzoeken is de samenhang van het natuurbeleid met het klimaatbeleid (mitigatie en adaptatie) van belang. ORG-ID heeft voor PBL de samenhang onderzocht tussen natuurbeleid en klimaatadaptatiebeleid om mogelijkheden te signaleren voor het benutten van synergie. Het ging om een Quick scan waar ORG-ID deskonderzoek heeft gecombineerd met het afnemen van een beperkt aantal interviews. Het resultaat is voorgelegd aan de adviesgroep klimaatadaptatie van IPO en is hier te bekijken.

Natuurbeleid geeft nog beperkt aandacht aan klimaatadaptatie
De belangrijkste conclusies is dat er binnen het natuurbeleid nog beperkt aandacht is voor de klimaatadaptatie. Omgekeerd is er binnen het klimaatadaptatiebeleid wel aandacht voor natuur en biodiversiteit. Bij de uitvoering van het Deltaplan Zoetwater heeft het belang van natuur en biodiversiteit een belangrijke plaats. Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie zit vooral in de voorbereiding van beleid en uitvoering (planfase). Voor zover er sprake is van uitvoering, gaat het om het gericht mee koppelen van de beperkte middelen van het klimaatadaptatiebeleid met onder meer natuur en biodiversiteit. Synergie tussen klimaatadaptatiebeleid en natuurbeleid vraagt een stevige samenhangende sturing. De decentralisatie van taken betekent dat hiervoor afstemming tussen vele partijen nodig is. Dit gebeurt niet vanzelf en vraagt de komende jaren blijvende aandacht.

2020 wordt een belangrijk jaar om verbindingen te leggen
Wel zijn er in 2019 binnen de Nationale klimaatadaptatiestrategie en het Deltaprogramma op nationaal niveau verbindingen gelegd tussen de beleidsdossiers natuur, landbouw en klimaatadaptatie. Het zal in 2020 blijken of deze aanzet daadwerkelijk gaat leiden tot een gecombineerde uitvoering van het klimaatadaptatie- en het natuurbeleid in het landelijk gebied.

Algemeen

Er is meer aandacht nodig voor de samenhang tussen natuur- en klimaatbeleid

Evaluatie natuurbeleid
Het PBL werkt aan evaluatie van het natuurbeleid (evaluatie natuurpact) en aan de natuurverkenning. Bij deze onderzoeken is de samenhang van het natuurbeleid met het klimaatbeleid (mitigatie en adaptatie) van belang. ORG-ID heeft voor PBL de samenhang onderzocht tussen natuurbeleid en klimaatadaptatiebeleid om mogelijkheden te signaleren voor het benutten van synergie. Het ging om een Quick scan waar ORG-ID deskonderzoek heeft gecombineerd met het afnemen van een beperkt aantal interviews. Het resultaat is voorgelegd aan de adviesgroep klimaatadaptatie van IPO en is hier te bekijken.

Natuurbeleid geeft nog beperkt aandacht aan klimaatadaptatie
De belangrijkste conclusies is dat er binnen het natuurbeleid nog beperkt aandacht is voor de klimaatadaptatie. Omgekeerd is er binnen het klimaatadaptatiebeleid wel aandacht voor natuur en biodiversiteit. Bij de uitvoering van het Deltaplan Zoetwater heeft het belang van natuur en biodiversiteit een belangrijke plaats. Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie zit vooral in de voorbereiding van beleid en uitvoering (planfase). Voor zover er sprake is van uitvoering, gaat het om het gericht mee koppelen van de beperkte middelen van het klimaatadaptatiebeleid met onder meer natuur en biodiversiteit. Synergie tussen klimaatadaptatiebeleid en natuurbeleid vraagt een stevige samenhangende sturing. De decentralisatie van taken betekent dat hiervoor afstemming tussen vele partijen nodig is. Dit gebeurt niet vanzelf en vraagt de komende jaren blijvende aandacht.

2020 wordt een belangrijk jaar om verbindingen te leggen
Wel zijn er in 2019 binnen de Nationale klimaatadaptatiestrategie en het Deltaprogramma op nationaal niveau verbindingen gelegd tussen de beleidsdossiers natuur, landbouw en klimaatadaptatie. Het zal in 2020 blijken of deze aanzet daadwerkelijk gaat leiden tot een gecombineerde uitvoering van het klimaatadaptatie- en het natuurbeleid in het landelijk gebied.

Algemeen