Robert de Graaff

Robert de Graaff
Partner en senior adviseur.
Betrokken bij ORG-ID sinds 2005
Tel: 06 – 22 39 74 59

Over Robert de Graaff

Robert is een ervaren onderzoeker en procesmanager van complexe beleidsprocessen en strategische communicatie. Hij is momenteel actief op de themagebieden klimaatadaptatie, landbouw, energie, mobiliteit, diffuse bronnen (ammoniak), bodembeleid, waterbeheer (kwaliteit en kwantiteit), groene economie en de energieke samenleving. Het zet hiervoor zijn kennis en vaardigheden in als (dag)voorzitter of begeleider van symposia, werksessies, living labs, coalitievorming, innovatie, risicomanagement. Daarnaast treedt hij op als trainer en coach voor ambtelijke en bestuurlijke organisaties.

“Sneller implementeren dan voor mogelijk gehouden? Wat echt belangrijk is, kan in samenwerking snel worden gerealiseerd. Energiek en creatief omgaan met belangen en conflicten maakt het verschil.”

Recente opdrachtgevers van Robert zijn:

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waar Robert processen begeleidt gericht op leren innoveren, coalitievorming, sturing, evalueren van de fysieke leefomgeving in het licht van de ruimtelijke opgave en klimaatadaptatie, het versterken van de energieke samenleving en het benutten van nieuwe verdienmodellen (onder andere bij energie, landschap en bodemsanering); waar Robert het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie en de Nationale Klimaatadaptatiestrategie en de uitvoering daarvan heeft ondersteund, het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie heeft geëvalueerd, voorzitter was van strategische sessies ter voorbereiding van het bodemconvenant 2016-2020 en projectleider / procesbegeleider was van onder meer de procesevaluatie van het Nationaal Waterplan, groen blauwe dooradering van agrarisch landschap, strategische communicatie over de inwerkingtreding van de Drinkwaterwet, ammoniakreductie in de landbouw, gebiedsspecifiek beleid voor grond en bagger en de vormgeving van de AMvB Doelstellingen Kaderrichtlijn Water, de strategische communicatie van het Cluster Waterbodems begeleidde en vanuit een landelijke projectgroep pilots Gebiedsspecifiek (water)bodembeheer ondersteunde.
  • PBL waar Robert onderzoek deed naar mogelijkheden voor synergie tussen natuurbeleid en klimaatadaptatiebeleid.
  • Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselveiligheid, waar Robert penvoerder was voor het Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw en de uitvoering daarvan ondersteunt.
  • Provincies, waarvoor Robert het opstellen van een klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsprogramma’s en Living Labs heeft begeleid en bodemvisies heeft opgesteld.
  • Waterschappen en STOWA waarvoor Robert onderzoek heeft gedaan naar het omgaan met ernstige situaties van wateroverlast.
  • Gemeente Oegstgeest, waar Robert het proces van het met de samenleving opstellen en uitvoeren van het beleidskader voor Duurzaamheid (energietransitie, circulaire energie en klimaatadaptatie) ambtelijk en bestuurlijk heeft begeleid.
  • Diverse gemeenten, waar Robert het omgaan met een energiekere samenleving ambtelijk en bestuurlijk heeft begeleid.
Voorheen was Robert:

Verbonden aan CEA BV (1991 -2004), communicatie- en adviesbureau over Duurzaamheid, inmiddels onderdeel van Builddesk. Hij deed een zeer ruime adviseurs- en (project)managementervaring op: eerst als adviseur, daarna als adviesgroephoofd Energiesector, vanaf 1998 -2004 als algemeen directeur en vanaf januari 2004 als senior partner van CEA. Vanaf 1991 werkte hij als onderzoeker, adviseur en coach van organisaties zoals EnergieNed, GasUnie, Tennet (toen: Sep), Essent, Eneco, NUON, (Senter)Novem, VROM, met als thema’s de lange termijnbeleid, scenariostudies, beleidscyclus, integrated resource planning en commercialisatie. In deze periode heeft hij diverse strategische allianties en business start ups begeleid voor energie- en waterbedrijven en private ondernemingen.

Vanaf 2001 heeft Robert binnen de watersector en de rijksoverheid opgetreden als onderzoeker en procesbegeleider van complexe beleidsprocessen. Als facilitator en counterpart voor managementteams heeft hij processen aangestuurd gericht op nieuwe samenwerkingsverbanden (nieuwe rollen, nieuwe taken, andere verantwoordelijkheden), nieuwe wetgeving, handhaving, beveiliging, sectoraal issuemanagement.

Opdrachtgevers waren ministeries en rijksinstellingen, provincies, gemeenten, energiebedrijven, waterbedrijven, brancheverenigingen, woningbouwcorporaties, onderzoeksinstituten en individuele bedrijven.

Robert is opgeleid als:
Fysicus. In 1991 promoveerde hij aan de VU op het gebied van atoomfysica.

Robert is lid:
Van de Orde van Organisatiekundigen en –Adviseurs (OOA)

Het volledige CV van Robert de Graaff